از ﻧﻈﺮ واژه‌ﺷﻨﺎﺳﯽ، واژه ﭘﺪاﻓﻨﺪ از دو ﺟﺰء (ﭘﺪ) و (اﻓﻨﺪ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ «ﭘﺎد» ﯾﺎ «ﭘﺪ» ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺿﺪ، ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﻞ از واژه‌ای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ، واژه آﻓﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﮓ، ﺟﺪال، ﺗﻬﺎﺟﻢ، ﺣﻤﻠﻪ و ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ‌ﻃﺮاز ﺑﺎ واژه «دﻓﺎع» می‌باشد ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻦ اﻧﺠﺎم می‌شود ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻗﺪاﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ «ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ» و «ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ» می‌باشد در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪات دﺷﻤﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺗﺪاﻓﻌﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ می‌گردد. درﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ در «ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ» ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪات دﺷﻤﻦ و دﻓﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪات وی از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮپ، ﻣﻮﺷﮏ، ﺗﺎﻧﮏ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺷﮑﺎری، ﺑﻤﺐ‌اﻓﮑﻦ، رزم‌ﻧﺎو، زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ و... اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.

تعاریف پدافند غیرعامل:

1. کوتاه‌ترین تعریف پدافند غیرعامل، «دفاع بدون سلاح» است.
2. مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کشور، پدافند غیر عامل را به شرح ذیل تعریف نموده است: «ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ‌ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮی، ﺗﺪاوم فعالیت‌های ﺿﺮوری، ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.»