ردیف عنوان دوره نوع دوره مدت زمان پیشنهادی  (ساعت)
1 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در اتاق فرماندهی مدیریت بحران تخصصی 2
2 روش‌های ارزیابی ریسک امنیتی در زیرساخت‌ها تخصصی 2
3 مدیریت ریسک امنیتی در زیرساخت‌ها تخصصی 2
4 آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها تخصصی 2
5 پدافند زیستی تخصصی 2
6 پدافند پرتوی تخصصی 2
7 آشنایی با پیامدهای حوادث تخصصی 2
8 تخلیه اضطراری در زمان بحران تخصصی 2
9 آشنایی با طراحی اماکن امن، پناهگاه و جان‌پناه تخصصی 2
10 آشنایی با استاندارد مدیریت بحران (IDS-402 و NFPA1600) تخصصی 2
11 نرم‌افزار تدبیر تخصصی 2-4
12 نرم‌افزار جوشن تخصصی 2-4
13 امنیت مواد غذایی تخصصی 2-4
14 امنیت اطلاعات (سایبری) تخصصی 4
15 تهدیدشناسی تخصصی 4
16 مدیریت برگشت‌پذیری تخصصی 4
17 اسکان اضطراری و موقت تخصصی 4
18 ارائه مدل برگشت‌پذیری پایدار تخصصی 4
19 بهداشت و سلامت در مدیریت بحران تخصصی 4
20 ارائه مدل بهینه مدیریت زیرساخت  تخصصی 4
21 ارائه مدل نقش ذی‌نفعان در استمرار فعالیت‌های شریان‌های حیاتی تخصصی 4
22 ارتباطات و رسانه در بحران تخصصی 4
23 اندرکنش شریان‌های حیاتی تخصصی 4
24 عملیات روانی تخصصی 4
25 طراحی و مدیریت سیستم‌های تهویه و تصفیه‌کننده صنعتی تخصصی 4
26 مدیریت شهر تاب‌آور با تاکید بر شریان‌های حیاتی تخصصی 4
27

دوره‌های تخصصی ICS

ICS 100 تخصصی 4-8
28 ICS 200 تخصصی 4-8
29 آشنایی با تهدیدات نوین و روش‌شناسی تهدیدات تخصصی 4-8
30 پدافند شیمیایی تخصصی 4-8
31 پدافند غیرعامل در ایستگاه‌های مترو تخصصی 4-8
32 آشنایی با ارزیابی پروژه‌های پدافند غیرعامل بر اساس شرح خدمات  تخصصی 4-8
33 آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه و عملیاتی‌سازی آن تخصصی 4-8
34 حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مبانی تاب‌آوری در زیرساخت انرژی تخصصی 4-8
35 اصول طراحی و معماری کاربردی از منظر پ.غ.ع تخصصی 4-12
36 اصول طراحی و معماری نظری از منظر پ.غ.ع تخصصی 4-12
37 سناریو نویسی تخصصی 4ساعت + 2ساعت کارگاه
38 پیشگیری و مقابله با خرابکاری صنعتی تخصصی 6
39 حفاظت از ابنیه تأسیسات و زیرساخت‌ها تخصصی 12
40 مبحث 21 مقررات ملی ساختمان؛ پدافند غیرعامل تخصصی 16
41 دوره‌های تخصصی در حوزه بنادر تخصصی 20