* طراحی، نظارت و اجرای طرح های حوزه های آمایش سرزمین و پدافندغیرعامل

      • مطالعه و پژوهش در زمینه های مرتبط با پدافندغیرعامل

      • برقراری ار تباط علمی و فنی و ایجاد فضای مناسب تعلیم و تربیت و ارتقاء علمی پژوهشگران

      • مدیریت طرح ها و پژوهش ها در بخش های آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل

      • طراحی و برقراری سامانه های جمع آوری  اطلاعات، تجزیه، تحلیل و ارائه راهکارها و ایجاد بستر بازنگری مستمر اطلاعات


* آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه پدافند غیرعامل    

      • برقراری نظام آموزشی حین خدمت

      • تدوین و اجرای دوره های آموزش بلند مدت

      • تعامل با مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور و بهره برداری متقابل از ظرفیت های علمی، طبق ضوابط و مقررات

      • طراحی و تنظیم دروس تخصصی عمومی پدافند غیرعامل و برنامه ریزی آموزشی آنها


* آینده پژوهی، جهت آشنایی با پیشرفت های علمی و فناوری در حوزه مهندسی پدافندغیرعامل و پایش مستمرآن

      • دیده بانی مستمرتهدیدات، فناوری های روز و بررسی سناریوهای مختلف تهدید و ارائه راهکارهای مناسب

      •  شناخت تهدیدات ملی در حوزه پدافندغیرعامل

      • شناسایی بحران ها و انجام تحقیقات وپژوهش در ابعاد و روش های مدیریت بحران

       • ایجاد فرصت های نوآوری و خلاقیت در آمایش سرزمینی و پدافندغیرعامل

 

* انجام مطالعات راهبردی در حوزه مهندسی پدافندغیرعامل

      • تدوین و پیاده سازی استاندارد های دفاعی در حوزه پدافند غیرعامل

      • راهبری طرح های آمایش سرزمین و نظارت بر روند استقرار سرمایه های ملی

      • مدیریت و راهبری طرح ها و پروژه های ملی در حوزه پدافندغیرعامل

      • تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل ها  در حوزه پدافند غیرعامل

 

* ارتباط مستمر با صنعت

      • برگزاری سمینارها،  همایش ها، هم اندیشی ها و  نشست های تخصصی  

      • برقراری نظام مند شناسایی و بکارگیری  توانمندی ها علمی پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح و کشور

      • ایجاد ارتباط علمی و فنی و فضای مناسب تعلیم و تربیت نیروهای متخصص

      • طراحی ، تهیه و انتشار نشریات علمی، کتب و گزارشهای فنی

 

* ساختار سازمانی پویا و یاد گیرنده متناسب با نیازمندی های روز و شرایط خاص

      • برقراری فضای مناسب نوآوری و بروز خلاقیت

      • تأسیس، راه اندازی، مدیریت  آزمایشگاه های تخصصی مرجع آموزشی و پژوهشی، متناسب با نیازها، در حوزه های  مرتبط و ارائه خدمات آزمایشگاهی موردنیاز دفاعی و سایر مراکز

      • توسعه ی توانایی سازمان در جهت تهیه و تولید سریع نیاز کاربران در علوم پدافندغیرعامل

      • ایجاد بانک های اطلاعاتی