* گسترش فرهنگ و توسعه  بستر تحقق برنامه‌های پدافند غیرعامل در جهت برطرف کردن شکاف فناوری

* افزایش کیفیت، کارایی و اثر بخشی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه ی پدافند غیرعامل

* برقراری فضای مناسب نوآوری و بروز خلاقیت

* توسعه ی توانایی علمی و پژوهشی در علوم آمایش سرزمین و پدافندغیرعامل

* ایجاد توانایی‌های لازم برای اجرای طرح های بزرگ پژوهشی و تحقیقاتی

* معماری طرح های پژوهشی پدافندغیرعامل و تقویت بنیه‌ی کارشناسی

* دیدبانی مستمر و شناخت تهدیدات ملی

* مدیریت و راهبری طرح ها و پروژه‌های ملی