ردیف عنوان دوره نوع دوره مدت زمان پیشنهادی (ساعت)
1 اصول و مبانی پدافند غیرعامل عمومی 4
2 آمایش و مکانیابی سرزمین از منظر پ.غ.ع عمومی 4
3 استحکامات و سازه‌های امن  عمومی 4
4 استتار، فریب و اختفا عمومی 4
5 آشنایی با تسلیحات غیرکشنده عمومی 4