دوره مهارت افزایی سامانه فرماندهی صحنه حادثه (ICS)
1400-07-26
دوره مهارت افزایی سامانه فرماندهی صحنه حادثه (ICS)

جهت تبیین سامانه برای متخصصان و مدیران دوره مهارت افزایی سامانه فرماندهی صحنه حادثه (ICS) برای ۲۵ نفر از مدیران و متخصصان بندری در مرکز آموزش بنادر و دریانوردی ارومیه توسط اساتید مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل برگزار گردید.

ارتقای سطح مهارتی و عملکرد تعاملی تیم های مقابله با بحران از جمله اهداف رفتاری این دوره تعیین گردید که خوشبختانه با ارزیابی دوره میزان تحقق آن بیش از ۹۰ درصد رضایتمندی همراه بود. دوره مدیریت  فرماندهی صحنه حادثه ICS به صورت 6 ساعت تئوری و 6 ساعت مانور دورمیزی  جمعا 12 ساعت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مهر ماه  در محل شهر ارومیه ادامه پیدا کرد.