دوره جدید امنیت مواد غذایی تدوین شد.
1400-05-16
دوره جدید امنیت مواد غذایی تدوین شد.

دوره آموزشی امنیت مواد غذایی به لیست دوره‌ها اضافه شد. این دوره جزو دوره‌های تخصصی است و به مدت 4 ساعت قابل ارائه است.